sadabamu meaning in english

[Skt.] n. Flavour, taste, savour. rasamu, (anaga uppu, karamu, pulusu modalainavi.) Music, singing, ganamu, ragajativisesamu, anaga satsvaramilitaragamulu. “nanavidhasadabamula.” A. iv. 331. ti sadrasanirmitabhojanamula.