abhinayincu meaning in english

[Skt.] v. n. To express emotions by looks, gestures, &c., as actresses do. kandlu vellu modalaina vatini tippi manobhavamunu teliyaceyu, anganyasadulace arthamunu sucincuabhinayamu abhi-nayamu. [Skt.] n. Action and posture expressive of sentiment, especially the gestures and movements of dramatic representation. vellu modalaina vaticeta mana nkaryamunu teliyaceyadamu.